Cấu hình của Coin

Để đảm bảo rằng bạn có kết nối tối ưu với mạng lưới PIVX, dưới đây là các cài đặt bạn cần có trong tệp tin pivx.conf. Nếu bạn chưa quen với các hệ thống crypto nói chung hoặc không quen với việc chỉnh sửa các tệp cấu hình, vui lòng liên hệ trên các kênh hỗ trợ của chúng tôi.

 

 

 

Tệp tin Coin Configuration

rpcuser=long random username

rpcpassword=longer random password

Đối với ví thông thường, nếu bạn muốn sử dụng testnet thì hãy thêm: testnet=1

 

 

Price Check