Merchant Buttons

These are large higher resolution icons incase you need them for larger size application.  Shrink them to any size you require. Download the PSD files for translation purposes.
LandscapeHorizontal

 

Nguồn

Tài nguyên Nhãn hiệu

Tài sản thương hiệu PIVX có sẵn cho tất cả mọi người sử dụng và chia sẻ. Nếu bạn muốn đóng góp cho việc xây dựng thương hiệu và thiết kế, hãy liên hệ với một thành viên của nhóm.

Price Check