Quản trị:

Mục tiêu của chúng tôi đối với hệ thống quản trị PIVX là hướng đến tới cộng đồng. Chúng tôi đã đi một chặng đường dài để có được ngày hôm nay, nhưng từ ban đầu chúng tôi đã mong đợi những bước đi lớn. Quá trình này sẽ mất một thời gian dài, và chúng tôi gọi nó là Quản trị Thiết kế Cộng đồng (Community Designed Governance).

 

Những điều sau đây giải thích 3 lĩnh vực của Hệ thống Quản trị và cách thức quản lý quá trình bỏ phiếu

Tất cả các lĩnh vực của quản trị DAO thực hiện theo cùng một quy trình để trình một đề xuất, và chủ sở hữu Masternode bỏ phiếu để chấp nhận/từ chối đề xuất. Việc bỏ phiếu như vậy chỉ có thể xảy ra ở mỗi Super Block. (Khoảng một lần mỗi tháng.)

 

Có 3 thể loại đề xuất:

Quản trị Manifesto

Điều này sẽ rất hiếm khi – hầu như không bao giờ xảy ra và sẽ đòi hỏi số lượng lớn người tham gia (Thuật toán chưa được xác định) trong quá trình bỏ phiếu. Chìa khoá (Key) sẽ đảm bảo rằng ngay cả những người trong cộng đồng không liên quan đến bỏ phiếu cho các đề xuất đều được cung cấp thông tin về Đề xuất Manifesto khi được đệ trình, và họ đã được thông báo rõ về vấn đề một cách thực tế và khách quan.

 

Quản trị Treasury

Những đề xuất này là phổ biến nhất và được phân bổ quỹ trong ngân sách hàng tháng. Các quỹ này có thể được sử dụng cho bất cứ điều gì liên quan đến hỗ trợ PIVX. Nó có thể là chi phí quản lý các máy chủ, hay Google Apps, hay sử dụng cho các công tác marketing, hay để giúp vận hành một công việc mà không thể thực hiện theo cách khác.

 

Quản trị Protocol

Những đề xuất này là không có chi phí và dùng để đưa ra các quyết định thay đổi cơ sở mã nguồn (giao thức), hoặc các ưu tiên thay đổi của hệ thống PIVX. Nếu có một yêu cầu nguồn quỹ, thì quỹ đề xuất Quản trị Treasury sẽ được nộp sau thời điểm chấp nhận đề xuất Quản trị Protocol.